POLLEN.CITY
Miami
Miami

Air quality:

Fair

Tree

None / very low

Grass

None / very low

Bushes

None / very low